Kategórie
Rekonštrukcia

Prečo nová budova?

Home » Blog » Prečo nová budova?

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najstaršou univerzitou na Slovensku a Právnická fakulta UK (PraF UK) je najstaršou právnickou fakultou a po Lekárskej fakulte UK druhou najstaršou fakultou vôbec.

PraF UK ako súčasť verejnej vysokej školy sídli v budove na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave spolu s rektorátom UK a časťou Filozofickej fakulty UK, pričom PraF UK užíva približne tretinu z týchto priestorov. Táto priestorová situácia nebola celkom vyhovujúca ani koncom 80-tych rokov minulého storočia, nieto ešte v súčasnosti, keď sa počty študentov oproti minulosti znásobili.

V posledných rokoch sa ukázalo, že fyzické priestory predstavujú jednu z hlavných hrozieb pre úspech PraF UK na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Za ostatných päť rokov sme urobili množstvo reforiem v štúdiu, značne sme ho znáročnili, pribudli a ešte pribudnú nové klinické (praktické) predmety, mnohé z nich vo forme povinných predmetov, mnohé predmety, majú oproti minulosti, vyššiu hodinovú dotáciu. Ak majú byť tieto formy výučby účinné a majú študentov pripraviť do praxe, musia sa realizovať v menších skupinách.

Nedostatok verejných priestorov pre študentov znemožňuje študentom stretávať sa na pôde fakulty aj mimo vyučovacieho procesu a obmedzuje ich mimoškolské aktivity. Na PraF UK sa organizuje mnoho študentských podujatí, avšak z kapacitných dôvodov je vždy potrebné na mieste konania prerušiť resp. presunúť výučbu.

Nedostatok priestorov taktiež obmedzuje fakultu pri organizovaní extra podujatí, kde môže dôjsť k zlepšeniu interakcie medzi fakultou a študentom, ako aj vzájomných partnerských skúsenosti.

V súčasnosti už nie je priestor pre nové kancelárie fakulty a noví členovia fakulty či už ide o zamestnancov alebo doktorandov sú buď nútení zdieľať kancelárske priestory, alebo sú presúvaní medzi neobsadenými priestormi. Pre vysokoškolských učiteľov je v súčasnej situácii problematické zladiť vedeckú prácu, konzultácie a skúšanie, na ktoré sú kancelárie využívané, s rozvrhom kolegov, s ktorými kancelárie zdieľajú.

Nedostatočné administratívne priestory obmedzujú administratívnych pracovníkov pri plnení svojich úloh, ktoré zabezpečujú riadny chod fakulty ale taktiež prispievajú k zabezpečeniu pedagogického procesu a vedeckých aktivít.

Nedostatok priestorov má taktiež vážny vplyv na fungovanie nových študijných programov ako napr. magisterský študijný program v anglickom jazyku zameraný na medzinárodné právo a právo Európskej únie a bakalársky študijný program manažment a právo v anglickom jazyku v spolupráci s Fakultou managementu UK.

Nová budova

Home » Blog » Prečo nová budova?

Úvodné slovo dekana

Milí naši absolventi, priatelia PraF UK, študenti, kolegovia,

zhruba pred 2 rokmi sme Vás informovali, že Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ,,PraF UK“) získala v októbri 2019 nové priestory, cca 2000 m2 na Vajanského nábreží č. 10, Bratislava naproti budove PraF UK na Šafárikovom nám. č. 6. Od roku 2020 sme začali s verejnou zbierkou na podporu rekonštrukcie týchto priestorov a budovy ako celku a storočnicu PraF UK sme plánovali v roku 2021 osláviť už v zrekonštruovaných priestoroch. Nikto však vtedy netušil, že príde pandémia ochorenia vírusu COVID-19, ktorá ochromila fungovanie a život nielen celého školstva, ale všetkých oblastí a nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Nikto netušil, že sa budeme musieť boriť a zaoberať skôr existenčnými problémami, pri riešení ktorých už nezostávali finančné prostriedky a ani energia na obnovu novo získanej budovy. Pandémia ešte nie je za nami, avšak už si nemôžeme dovoliť čakať ďalšie roky a musíme sa vzchopiť a chopiť sa každej príležitosti, ktorá dopomôže k splneniu stanoveného cieľa.

Nadobudnutie nových priestorov v novej budove bolo skvelou správou, pretože na PraF UK s rozvojom nových praktických študijných programov (bližšie informácie dostupné tu: https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/) zásadne narástla vyťaženosť učební a tiež v malých kanceláriách často spolu sedia až štyria učitelia, čo je prostredie nevhodné pre akademickú prácu. Nová budova vyrieši tieto problémy na dlhé desiatky rokov a PraF UK tak bude schopná aj v tomto parametri konkurovať prestížnym zahraničným právnickým fakultám.

Väčšina dobrých správ má aj svoje „ale“ a nie je tomu inak ani v tomto prípade. Peniaze na nákup novej budovy sme síce získali, avšak peniaze na jej rekonštrukciu nemáme. A tie by sme chceli získať zo súkromných zdrojov aj od Vás formou darov alebo venovaním 2% z Vašich daní (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  (t.j. 2% z dane)

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/dve_percenta_tlacivo_2022.pdf

Vôbec nemusí ísť o horibilné sumy, ak sa spojí veľa dobrých ľudí pre dobrú vec, trošku po troške dokážu zázraky.

Preto si Vás dovolím veľmi pekne poprosiť, prispejte na obnovu novo získaných priestorov PraF UK. Snažíme sa neustále sa zlepšovať a kvalitnejšou prípravou študentov tak zásadne pozitívne pôsobiť na právne prostredie na Slovensku. Bez Vás nám to pôjde ťažšie.  Bol by som Vám veľmi vďačný, ak by ste posunuli túto správu aj všetkým Vašim blízkym, známym, príbuzným, kamarátom. Bližšie informácie nájdete aj na tomto linku: https://spolok.flaw.uniba.sk/

Ďakujem.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan PraF UK

Home » Blog » Prečo nová budova?
 • V suteréne bude nový archív knižnice.
 • Na prízemí a prvom a druhom nadzemnom podlaží budú:
  • učebne,
  • kancelárie pre zamestnancov fakulty
  • verejné priestory pre študentov (študovne, priestory na stretávanie).
 • Átrium bude slúžiť pre voľnočasové aktivity študentov.

Home » Blog » Prečo nová budova?

 • Ide o nebytový priestor, ktorý sa už niekoľko rokov z väčšej časti nevyužíva.
 • Jeho posledné využitie bolo administratívna budova pre štátnu správu.
 • Menšia časť nebytového priestoru (časť prvého podzemného podlažia) sa využíva ako reštaurácia.

Home » Blog » Prečo nová budova?

Našou prioritou pritom je najmä:
 • sanácia muriva proti vlhkosti,
 • rekonštrukcia vnútorných rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody a odvodov odpadovej vody v rámci nebytového priestoru, s čiastočnou zmenou trasovania,
 • výmena okien do nádvoria i do ulice, za drevené (stolársky výrobok), so zachovaním pôvodného tvaru, s izolačným dvojsklom,
 • výmena podlahovej krytiny v miestnostiach (odstránenie nepôvodných kobercov, vinylová podlaha),
 • vybudovanie nových IT rozvodov, v prípade potreby aj opravy vnútorných rozvodov elektriny a výmeny niektorých svietidiel (nie historických),
 • repasácia pôvodných historických dverí v objekte,
 • výmena nepôvodných dverí za nové, prípadne ich repasácia,
 • vybudovanie interiérového osobného výťahu v osi schodiska,
 • odstránenie niektorých nenosných priečok na účely vybudovania nových učební a kancelárií a oprava vnútorných omietok so zachovaním, prípadne obnovou, historickej štukatérskej výzdoby.