Verejná zbierka

Bližšie informácie

„Verejná zbierka bola k 19. januáru 2022 ukončená. Informácie o ukončenej verejnej zbierke nájdete nižšie.

Ak máte záujem prispieť na rekonštrukciu nových priestorov, môžete tak urobiť formou darovania. V takom prípade nás prosím kontaktujte mailom: spolok@flaw.uniba.sk


  • názov verejnej zbierky:  „Budovanie novej budúcnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2021“;
  • registrové číslo: 000-2021-007650;
  • zbierka bola registrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy z 25. 1. 2021, č. SVS-OVS2-2021/007650-002;
  • všeobecne prospešný účel: rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy (so zameraním na rozvoj právnej vedy a právnického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, najmä prostredníctvom podpory rekonštrukcie stavieb a súčastí stavieb tvoriacich priestorové zázemie, obnovy, modernizácie a skvalitňovanie materiálno-technického a didaktického vybavenia);
  • spôsob vykonávania: zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky odo dňa nasledujúceho po dni právoplatnosti rozhodnutia o registrácii (od 27. januára 2021) do 19. januára 2022;
  • číslo osobitného účtu zbierky je SK83 0900 0000 0051 6722 8085, vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a. s., na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky; náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky;
  • osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky je doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., predseda občianskeho združenia.

Predchádzajúca verejná zbierka „Budovanie novej budúcnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave“ bola ukončená 29. januára 2021 predbežnú správu a záverečnú tejto zbierky nájdete po kliknutí na odkazy nižšie.