Verejná zbierka

Bližšie informácie

  • názov verejnej zbierky:  „Budovanie novej budúcnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave“;
  • registrové číslo: 000-2020-006833;
  • zbierka bola registrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správyz 3. 2. 2020, č. SVS-OVS2-2020/006833-003;
  • všeobecne prospešný účel: rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, so zameraním na rozvoj právnej vedy a právnického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, najmä prostredníctvom podpory rekonštrukcie stavieb a súčastí stavieb tvoriacich priestorové zázemie, obnovy, modernizácie a skvalitňovanie materiálno-technického a didaktického vybavenia;
  • spôsob vykonávania: zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (na osobitný účet zbierky odo dňa po dni právoplatnosti rozhodnutia do 29. januára 2021;
  • číslo osobitného účtu zbierky: SK85 0900 0000 0051 6722 9504, vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a. s., na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky; náklady zbierky nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky;
  • osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky je doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., predseda občianskeho združenia.