Kategórie
Rekonštrukcia

Prečo nová budova?

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najstaršou univerzitou na Slovensku a Právnická fakulta UK (PraF UK) je najstaršou právnickou fakultou a po Lekárskej fakulte UK druhou najstaršou fakultou vôbec.

PraF UK ako súčasť verejnej vysokej školy sídli v budove na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave spolu s rektorátom UK a časťou Filozofickej fakulty UK, pričom PraF UK užíva približne tretinu z týchto priestorov. Táto priestorová situácia nebola celkom vyhovujúca ani koncom 80-tych rokov minulého storočia, nieto ešte v súčasnosti, keď sa počty študentov oproti minulosti znásobili.

V posledných rokoch sa ukázalo, že fyzické priestory predstavujú jednu z hlavných hrozieb pre úspech PraF UK na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Za ostatných päť rokov sme urobili množstvo reforiem v štúdiu, značne sme ho znáročnili, pribudli a ešte pribudnú nové klinické (praktické) predmety, mnohé z nich vo forme povinných predmetov, mnohé predmety, majú oproti minulosti, vyššiu hodinovú dotáciu. Ak majú byť tieto formy výučby účinné a majú študentov pripraviť do praxe, musia sa realizovať v menších skupinách.

Nedostatok verejných priestorov pre študentov znemožňuje študentom stretávať sa na pôde fakulty aj mimo vyučovacieho procesu a obmedzuje ich mimoškolské aktivity. Na PraF UK sa organizuje mnoho študentských podujatí, avšak z kapacitných dôvodov je vždy potrebné na mieste konania prerušiť resp. presunúť výučbu.

Nedostatok priestorov taktiež obmedzuje fakultu pri organizovaní extra podujatí, kde môže dôjsť k zlepšeniu interakcie medzi fakultou a študentom, ako aj vzájomných partnerských skúsenosti.

V súčasnosti už nie je priestor pre nové kancelárie fakulty a noví členovia fakulty či už ide o zamestnancov alebo doktorandov sú buď nútení zdieľať kancelárske priestory, alebo sú presúvaní medzi neobsadenými priestormi. Pre vysokoškolských učiteľov je v súčasnej situácii problematické zladiť vedeckú prácu, konzultácie a skúšanie, na ktoré sú kancelárie využívané, s rozvrhom kolegov, s ktorými kancelárie zdieľajú.

Nedostatočné administratívne priestory obmedzujú administratívnych pracovníkov pri plnení svojich úloh, ktoré zabezpečujú riadny chod fakulty ale taktiež prispievajú k zabezpečeniu pedagogického procesu a vedeckých aktivít.

Nedostatok priestorov má taktiež vážny vplyv na fungovanie nových študijných programov ako napr. magisterský študijný program v anglickom jazyku zameraný na medzinárodné právo a právo Európskej únie a bakalársky študijný program manažment a právo v anglickom jazyku v spolupráci s Fakultou managementu UK.