Spolok právnikov Comenius je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať aktivity Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • výchova právnikov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou,
 • výchova v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedenie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti,
 • výchova k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho dedičstva a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu,
 • rozvíjanie, uchovávanie a šírenie poznania prostredníctvom výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti,
 • poskytovanie ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania,
 • zapájanie sa do diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej spoločnosti,
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života,
 • rozvíjanie medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou zamestnancov a študentov vysokých škôl,
 • vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi fakultou a absolventmi fakulty,
 • motivovanie študentov fakulty,
 • organizovanie vedeckých, odborných  a popularizačných podujatí,
 • organizovanie podujatí a aktivít zameraných na rozvoj vzťahov fakulty so širšou verejnosťou,
 • organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí pre členov akademickej obce a 
 • uskutočňovanie aktivít zameraných na sociálnu starostlivosť o zamestnancov fakulty. 

Spolok právnikov Comenius združuje fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú alebo majú záujem o problematiku vysokoškolského právnického vzdelávania a o rozvoj právnej vedy, najmä však členov akademickej obce právnickej fakulty.