Nová budova

Úvodné slovo dekana

Milí naši absolventi, priatelia PraF UK, študenti, kolegovia,

s radosťou si Vás dovolím informovať, že Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave získala v októbri minulého roku nové priestory, cca 2000 m na Vajanského nábreží č. 10 naproti budovy PraF UK na Šafárikovom nám. č. 6.

Je to skvelá správa, pretože na PraF UK s rozvojom nových praktických študijných programov (bližšie informácie dostupné tu) zásadne narástla vyťaženosť učební (budúci akademický rok dokonca nebudú postačovať) a tiež v malých kanceláriách často spolu sedia až štyria učitelia, čo je prostredie nevhodné pre akademickú prácu. Nová budova vyrieši tieto problémy na dlhé desiatky rokov a PraF UK tak bude schopná aj v tomto parametri konkurovať prestížnym zahraničným právnickým fakultám.

Väčšina dobrých správ má aj svoje „ale“ a nie je tomu inak ani v tomto prípade. Peniaze na nákup budovy sme získali z rezervy vlády SR, nemáme však peniaze na jej rekonštrukciu. A tie by sme chceli získať zo súkromných zdrojov aj od Vás formou verejnej zbierky  a venovaním 2% z daní. Vôbec nemusí ísť o horibilné sumy, ak sa spojí veľa dobrých ľudí pre dobrú vec, trošku po troške dokážu zázraky.

Preto si Vás dovolím veľmi pekne poprosiť, prispejte na obnovu nových priestorov PraF UK. Snažíme sa neustále sa zlepšovať a kvalitnejšou prípravou študentov tak zásadne pozitívne pôsobiť na právne prostredie na Slovensku. Bez Vás nám to pôjde ťažšie.

Ďakujem a veríme, že 100 rokov fakulty budeme môcť spoločne osláviť v októbri 2021 aj v novozrekonštruovaných nových priestoroch PraF UK.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan PraF UK

 • V suteréne bude nový archív knižnice.
 • Na prízemí a prvom a druhom nadzemnom podlaží budú:
  • učebne,
  • kancelárie pre zamestnancov fakulty
  • verejné priestory pre študentov (študovne, priestory na stretávanie).
 • Átrium bude slúžiť pre voľnočasové aktivity študentov.
 • Ide o nebytový priestor, ktorý sa už niekoľko rokov z väčšej časti nevyužíva.
 • Jeho posledné využitie bolo administratívna budova pre štátnu správu.
 • Menšia časť nebytového priestoru (časť prvého podzemného podlažia) sa využíva ako reštaurácia.
Našou prioritou pritom je najmä:
 • sanácia muriva proti vlhkosti,
 • rekonštrukcia vnútorných rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody a odvodov odpadovej vody v rámci nebytového priestoru, s čiastočnou zmenou trasovania,
 • výmena okien do nádvoria i do ulice, za drevené (stolársky výrobok), so zachovaním pôvodného tvaru, s izolačným dvojsklom,
 • výmena podlahovej krytiny v miestnostiach (odstránenie nepôvodných kobercov, vinylová podlaha),
 • vybudovanie nových IT rozvodov, v prípade potreby aj opravy vnútorných rozvodov elektriny a výmeny niektorých svietidiel (nie historických),
 • repasácia pôvodných historických dverí v objekte,
 • výmena nepôvodných dverí za nové, prípadne ich repasácia,
 • vybudovanie interiérového osobného výťahu v osi schodiska,
 • odstránenie niektorých nenosných priečok na účely vybudovania nových učební a kancelárií a oprava vnútorných omietok so zachovaním, prípadne obnovou, historickej štukatérskej výzdoby.